Jirtdan 2018, C01-iii-2018

Announcements : https://lookaside.fbsbx.com/file/CIRTDAN%202018.pdf?token=AWwD-5KdkyApylbry99hgi-GvWxMuZt_RCO9KAZEusB8WDiStcqgXFRz4h7hhlzzWN8bAH7mIwkof_AtiriBJ1GvLdqja58rrIQjDRXYkli4N4QjzTVWWyTzL6yBaYVQ0rCRhQnVfC4UYdoMVsPLCWWP

CIRTDAN 2018
(#2, #3, N#, +=)
 Azərbaycan Şahmat Federasiyası Şahmat Bəstəçiliyi Komissiyası məsələ və etüdlərin tərtibi üzrə «CIRTDAN» yarışını elan edir.
Cırtdan (RUS – Джыртдан, ENG – Jirtdan) – Azərbaycan nağıllarının ən məşhur qəhrəmanlarından biridir. O, milli kimlik, cəsarət və zehni ilə fərqlənir.
Cırtdan ağıllı bir yeniyetmə oğlandır, boyunun kiçik olduğuna görə belə adlanıb.
Nağılda o nəhəng Divə hiylə gələrək dostlarını xilas edir.
 Azərbaycan şahmat bəstəçiliyində daşların sayı 5-dən artıq olmayan məsələ və etüdlər “Cırtdan” adlanır.
Bölmələr və hakimlər:
1) İkigedişli (#2) – Mikola Çernyavski (Ukrayna). Mövzu: Cırtdan məsələlər.
2) Üçgedişli (#3) – Elmar Abdullayev (Azərbaycan). Mövzu: Cırtdan məsələlər.
3) Çoxgedişli (N#) – Aleksandr Sıqurov (Rusiya). Mövzu: Cırtdan məsələlər.
4) Etüdlər (+=) – Harold van der Heijden (Hollandiya). Mövzu: Cırtdan etüdlər.
Mükafat: Diplomlar.
Yarışın ilkin və son təltifi www.ulvichess.com saytında yerləşdiriləcək və bütün iştirakçılara göndəriləcək.
Yarışın direktoru: Elmar Abdullayev (Şirvan, Azərbaycan).
Cırtdan (daşların sayı 5-dən artıq olmayan) məsələ və etüdləri hər müəllifdən 3-dən artıq olmayaraq 1.03.2018-cı il tarixinədək yarışın direktorunun elektron ünvanına göndərmək lazımdır.
E-mail: abdullaev-elmar@bk.ru

JIRTDAN 2018
(#2, #3, N#, +=)
 Azerbaijanian Comission of Chess Composition announced composing tournament «Jirtdan 2018» (#2, #3, #N, +=).
Jirtdan is a problem or study with not more than 5 pieces (including kings).
Some history: Jirtdan is one of the most popular character of Azerbaijanian fairy tales.
He is distinguished by his national identity, courage and wittiness. Jirtdan is an intelligent yongster with tiny heigth. «Jirtdan» is translated from azerbaijanian as small, tiny. In a fairy tale he saved his friends outwitting giant Div.
Section and judges:
1) Tvomovers (#2) – Mykola Chernyavsky (Ukraine). Theme: Baby problems.
2) Threemovers (#3) – Elmar Abdullaev (Azerbaijan). Theme: Baby problems.
3) Moremovers: (N#) – Aleksandr Sygurov (Russia). Theme: Baby problems.
4) Studies (+=) – Harold van der Heijden (The Netherlands). Theme: Baby studies.
Prizes: Diplomas.
Send the maximum 3 baby compositions to the director of the competition Elmar Abdullayev,
E-mail: abdullaev-elmar@bk.ru
Please send problems in WORD and studies PGN files.
Closing date: 01.03.2018.

Джыртдан 2018
(#2, #3, N#, +=)
Азербайджанская комиссия по шахматной композиции объявляет конкурс «Джыртдан» по составлению шахматных задач и этюдов.
Джыртдан (AZE – Cırtdan, ENG – Jirtdan) – один из самых популярных героев азербайджанских сказок. Его отличает национальное своеобразие, смелость и смекалка. Джыртдан умный мальчик-подросток, назван так за свой крошечный рост. В переводе с азербайджанского «джыртдан» означает – маленький. В сказке он сумел спасти друзей, перехитрив Дива-великана. В терминологии Aзербайджанской шахматной композиции «Джыртдан»-ом называется композиции с числом фигур не более пяти.
Разделы и судьи:
1) Двухходовки (#2) – Микола Чернявский (Украина).
2) Трехходовки (#3) – Эльмар Абдуллаев (Азербайджан).
3) Многоходовки (N#) – Александр Сыгуров (Россия).
4) Этюды (+=) – Харольд ван дер Хейден (Голландия).
Призы: Дипломы.
Директор конкурса: Эльмар Абдуллаев (Азербайджан).
Задачи (в формате WORD) и этюды (в формате PGN ) не более 3-ех от каждого автора следует посылать до 01.03.2018 в адрес директора конкурса: abdullaev-elmar@bk.ru