Zadachi i Etyudy 2014 informal tourneys

Editor (4 issues per year)
Yakov Rossomakho, Ordinarnaya 12, kv.29, 197136 Saint Petersburg, Russia - yross@mail.ru

Judges for 2014
#2: Anatoly Slesarenko
#3: Pyotr Zabirokhin
#n: Sergey Bilyk
Studies: Yochanan Afek
Helpmates: Boris Shorokhov
Selfmates and reflexmates: Aleksandr Mikholap